Jaki przedmiot może zostać objęty zastawem rejestrowym ?

Zastaw sądowy może być ustanowiony tylko w stosunku do rzeczy ruchomych i zbywalnych praw majątkowych.

Zastaw rejestrowy nie dotyczy nieruchomości bowiem zabezpieczeniem na nieruchomości jest hipoteka uwzględniona w Księdze Wieczystej. Wyłączone są również statki morskie oraz statki w budowie mogące być przedmiotem hipoteki morskiej.

W ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 1996 Nr 149, poz. 703 ze zm.) w art 7 ust. 2 wskazano:

(…) zastawem rejestrowym można w szczególności obciążyć:

  1. rzeczy oznaczone co do tożsamości;
  2. rzeczy oznaczone co do gatunku, jeżeli w umowie zastawniczej określona zostanie ich ilość oraz sposób wyodrębnienia od innych rzeczy tego samego gatunku;
  3. zbiór rzeczy ruchomych lub praw, stanowiący całość gospodarczą, choćby jego skład był zmienny;
  4. wierzytelności;
  5. prawa na dobrach niematerialnych;
  6. prawa z papierów wartościowych;
  7. prawa z niebędących papierami wartościowymi instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.).

Art 7 ust. 3 wskazuje również iż:
Zastaw rejestrowy może obejmować także rzeczy lub prawa, które zastawca nabędzie dopiero w przyszłości.

 


Zostaw komentarz

Komunikat - koronawirus

Szanowni Państwo
Z uwagi na obecną sytuacje w Polsce, spowodowaną koronawirusem, a raczej walką z nim, której konsekwencją jest sukcesywne zamykanie urzędów oraz sądów, zlecenia przyjmowane są na bieżąco 24h/7, jednak czas ich realizacji uległ wydłużeniu.
Przeczytaj całość

Więcej w co można zastawić w rejestrze zastawów, rejestr zastawów, rejestr zastawów sądowych, zastaw rejestrowy
usługi

Zestawienie usług rejestryonline.pl Krajowy Rejestr Karny- KRK [insert_php]echo krk_osoba();[/insert_php] [insert_php]echo krk_firma();[/insert_php] [insert_php]echo krk_cudzoziemiec();[/insert_php] Rejestr Zastawów Sądowych - RZS [insert_php]echo rzs_dw1();[/insert_php]...

Zamknij