Co to jest Rejestr Zastawów ?

Zastaw jako ograniczone prawo rzeczowe jest skuteczny wobec osób trzecich,

pozwalając zastawnikowi na zaspokojenie się z przedmiotu bez względu na to, czyją stał się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi zastawcy, z wyjątkami wynikającymi z przepisów szczególnych.

W przypadku zastawu zwykłego zastaw powstaje i uzyskuje swoją skuteczność z chwilą wydania rzeczy zastawnikowi. Dla zastawu rejestrowego decydujące znaczenie ma wpis do rejestru zastawów. Z datą wpisu do rejestru ustawa wiąże powstanie dwóch domniemań:

  • domniemania znajomości danych rejestrowych,
  • domniemania prawdziwości tych danych.

Zgodnie bowiem z art. 38 ust. 1 ustawy z zastrzeżeniem art. 13 pkt. 2, od dnia dokonania wpisu w rejestrze zastawów nikt nie może zasłaniać się nieznajomością danych ujawnionych w rejestrze, chyba że mimo zachowania należytej staranności nie mógł się o nich dowiedzieć.

Wykazanie jednak zachowania należytej staranności w sytuacji gdy rejestr jest prowadzony w systemie komputerowym, a zatem powszechnie i łatwo dla każdego dostępny, należeć będzie z pewnością do sytuacji wyjątkowych. Zgodnie z ust. 2 cytowanego przepisu wobec osób trzecich działających w dobrej wierze zastawca oraz zastawnik nie mogą zasłaniać się zarzutem, że dane ujawnione w rejestrze zastawów nie są prawdziwe, chyba że wpis nastąpił niezgodnie z wnioskiem, a zastawca lub zastawnik wystąpili niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy rejestr zastawów prowadzą sądy rejonowe – (sądy gospodarcze), które mają siedzibę w miastach będących siedziba województw i obejmują obszar właściwości w zakresie prowadzenia rejestrów Sądów Rejonowych. Sądem miejscowo właściwym dla dokonania wpisu jest sąd, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania (siedziba) zastawcy.

Każdy zastaw rejestrowy wpisuje się do rejestru pod oddzielną pozycją, oznaczoną kolejnym numerem (tzw. numer pozycji rejestru). Rejestr zbudowany jest w ten sposób, że obejmuje siedem rubryk, które są podzielone na pola. Umieszczone w nich będą informacje wskazane w art. 40 ustawy, tzn.:

  • data złożenia wniosku o wpis,
  • imię i nazwisko (nazwa),
  • właściwy powszechny numer identyfikacyjny (PESEL lub REGON) oraz miejsce zamieszkania (siedziba) i adres zastawcy, zastawnika oraz dłużnika, jeżeli nie jest on zastawcą,
  • oznaczenie przedmiotu zastawu rejestrowego oraz, jeżeli umowa zastawnicza to przewiduje, sposób jego oznakowania,
  • kwotę wierzytelności zabezpieczonej zastawem rejestrowym, a w przypadku zabezpieczenia wierzytelności przyszłej lub warunkowej – oznaczenie najwyższej kwoty zabezpieczenia,
  • określony umową zastawniczą sposób zaspokojenia zastawnika, jeżeli jest przewidziany przepisami ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
  • zastrzeżenie, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy, dotyczące zobowiązania zastawcy do nie dokonywania zbycia lub obciążenia przedmiotu przed wygaśnięciem zastawu.

Zostaw komentarz

Komunikat - koronawirus

Szanowni Państwo
Z uwagi na obecną sytuacje w Polsce, spowodowaną koronawirusem, a raczej walką z nim, której konsekwencją jest sukcesywne zamykanie urzędów oraz sądów, zlecenia przyjmowane są na bieżąco 24h/7, jednak czas ich realizacji uległ wydłużeniu.
Przeczytaj całość

Więcej w rejestr zastawów, rejestr zastawów sądowych, sąd rejestrowy
Rejestr Zastawów Sądowych – informacje ogólne

Zastaw jest rzeczowym prawem ograniczonym, którego celem jest zabezpieczenie wierzytelności na rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach majątkowych. Istotą zastawu jest...

Zamknij