Krajowy Rejestr Karny – informacje ogólne

Czym jest Krajowy Rejestr Karny?

Krajowy Rejestr Karny  utworzony został na podstawie ustawy z dn. 24 maja 2000 r. (Dz. U. 2000 r. Nr 50 poz. 580 z późn. zm.; dalej “ustawa o KRK”) i prowadzony jest przez Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego wchodzące w skład Ministerstwa Sprawiedliwości.

Krajowy Rejestr Karny w skrócie zwany KRK, jest instytucją zajmującą się prowadzeniem i stałą aktualizacją bazy danych, która obejmuje osoby i podmioty zbiorowe, które dopuściły się wykroczenia i zostały ukarane na drodze postępowania karnego.

Jakie zastosowanie mają wiadomości zawarte KRK?

Przede wszystkim są tam użyteczne dane dla sądu. W przypadku ludzi lub instytucji, przeciwko którym przeprowadzane jest postępowanie, istotne, jest, czy przedtem miały do czynienia z wymiarem sprawiedliwości. Jeśli postępek zakazany albo przestępstwo były poprzez pogrążonego popełnione po raz 1-wszy, traktuje się to jako okoliczność łagodzącą.

Kto ma wgląd – danych z Krajowy Rejestru Karnego ?

Zgodnie z rozporządzeniem ministerstwa, wgląd w rejestr ma każda zainteresowana osoba.

Jakie dane gromadzi się w Krajowym Rejestrze Karnym?

Określa to art. 1 ust. 2 ustawy o KRK. W Rejestrze gromadzi się dane o osobach:

 • prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
 • przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
 • przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii;
 • prawomocnie skazanych przez sądy państw obcych;
 • wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
 • nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub leczniczo-wychowawcze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109, z późn. zm.), zwanej dalej “ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich”;
 • prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu;
 • poszukiwanych listem gończym;
 • tymczasowo aresztowanych;
 • nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.

W Krajowym Rejestrze Karnym są także gromadzone dane o podmiotach zbiorowych skazanych na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. Nr 197, poz. 1661 z późn. zm.).

Kto prowadzi wpisy do Krajowego Rejestru Karnego?

Rejestr prowadzi wchodzące w skład Ministerstwa Sprawiedliwości Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego.

Czy Krajowy Rejestr Karny jest jawny?

Nie. Krajowy Rejestr Karny nie jest rejestrem jawnym. Dane z KRK udzielone są tylko osobie albo firmie której te dane dotyczą.

Czy KRK zawiera dane osób wobec których warunkowo umorzono postępowanie karne?

TAK. Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 2. W KRK przechowuje się dane osób, wobec, których prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe. Nie oznacza to, iż osoba taka jest uważana za karaną.

Czy KRK zawiera dane osób które popełniły wykroczenie?

Istotnym jest, iż w rejestrze gromadzi się dane jedynie, co do osób, które zostały prawomocnie skazane na karę aresztu za wykroczenie. Mandaty i grzywny nie podlegają wpisowi do KRK.

Kto ma prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane osobowe zgromadzone zostały w Rejestrze?

Prawo do uzyskania informacji z  Krajowego Rejestru Karnego przysługuje podmiotom wymienionym w artykule 6 ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym:

 • naczelne organy władzy państwowej, sądy, prokuratorzy, Policja, Trybunał Stanu, Trybunał Konstytucyjny;
 • pracodawcy, w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 7 ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym :

przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy w Rejestrze zgromadzono dane na jego temat. Osobie albo podmiotowi, których dane znajdują się w zbiorach danych zgromadzonych w Rejestrze, na ich wniosek, udostępnia się informacje o treści wszystkich zapisów dotyczących tej osoby albo podmiotu.

Dnia 2 września 2011 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu przetwarzania oraz przekazywania danych osobowych zgromadzonych w zbiorach Krajowego Rejestru Karnego do celów statystycznych oraz badań naukowych.

Co powinien zawierać wniosek osoby zainteresowanej o udzielenie informacji z KRK?

Wniosek powinien zawierać:

 • nazwisko, w tym nazwisko przybrane,
 • imiona, nazwisko rodowe,
 • datę  i miejsce urodzenia,
 • imiona rodziców,
 • nazwisko rodowe matki,
 • miejsce zamieszkania (w kraju),
 • obywatelstwo,
 • numer PESEL,
 • podpis wnioskodawcy.


Jeżeli we wniosku nie określono rodzaju i zakresu danych, które mają być przedmiotem informacji, informacja ta powinna zawierać odpis wszystkich zapisów dotyczących wnioskodawcy.

Gdzie można uzyskać informację z KRK?

Wypełniony i opłacony formularz zapytania można złożyć osobiście

Jak polskie przepisy dostosowują się do regulacji europejskich? Kilka ciekawostek dotyczących KRK w UE.

Celem europejskich regulacji, dotyczących współpracy pomiędzy rejestrami karnymi jest usprawnienie wymiany informacji z rejestrów karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, a tym samym zapewnienie obywatelom Unii Europejskiej wysokiego poziomu ochrony w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

Każdemu obywatelowi lub rezydentowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej przysługuje prawo do złożenia zapytania do Rejestru o informację zawartą w Rejestrze lub w rejestrze karnym innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, dotyczącą jego osoby, jeżeli jest lub był obywatelem lub rezydentem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, do którego kierowane jest zapytanie.


2 komentarze

Krajowy rejestr karny

12 maja, 2017 at 4:34 pm

pierwszy raz staram się o to

Przestępcy są pod ochroną

6 września, 2019 at 6:22 pm

Dno, jeżeli ktoś był karany to może mieć pewne skłonności i to powinno być jawne dla bezpieczeństwa ogółu, nowej partnerki, nowych kolegów i koleżanek.

Zostaw komentarz

Komunikat - koronawirus

Szanowni Państwo
Z uwagi na obecną sytuacje w Polsce, spowodowaną koronawirusem, a raczej walką z nim, której konsekwencją jest sukcesywne zamykanie urzędów oraz sądów, zlecenia przyjmowane są na bieżąco 24h/7, jednak czas ich realizacji uległ wydłużeniu.
Przeczytaj całość

Więcej w ekrk, krajowy rejestr karny, krk, niekaralność, oświadczenie o niekaralności
Zapytanie o udzielenie informacji o osobie z KRK – Request for information about a person from KRK

Masz pytania - zapoznaj się z najczęściej pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi pozyskania dokumentu z KRK  

Zamknij