Wniosek o zatarcie skazania

Wniosek o zatarcie skazania w Krajowym Rejestrze Karnym

Co do zasady zatarcie skazania następuje na mocy prawa po upływie czasu określonego przepisach. Tak więc aby zatarcie skazania nastąpiło nie trzeba nic robić, bowiem sąd sam wymaże kartotekę.
Sąd może na wniosek zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat,  ale wówczas gdy skazany przestrzegał  porządku prawnego, a wymierzona mu kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat. poniżej.

Wniosek o zatarcie skazania  – co napisać i gdzie go złożyć ?

O zatarciu skazania orzeka sąd, który wydał wyrok skazujący Cię w pierwszej instancji. Jeżeli w pierwszej instancji orzekało kilka sądów, właściwy jest ten sąd, który jako ostatni wydał wyrok skazujący w Twojej sprawie. Jeżeli orzekały sądy różnego rzędu (sąd rejonowy albo sąd okręgowy), właściwy jest sąd wyższego rzędu czyli sąd okręgowy.

We wniosku skierowanym do właściwego sądu należy napisać o zatarcie jakiego skazania się wnosi, czyli, jaki wyrok i orzeczona w nim kara ma być zatarta. Ważne  jest aby we wniosku wskazać, że przestrzegano od czasu skazania porządku prawnego to znaczy nie było skazań za inne przestępstwa.

Wniosek należy opłacić w kwocie 45 zł.  Opłaty można dokonać w kasie sądu kupując znaki opłaty sądowej lub przelewem na konto sądu wraz ze wskazaniem jakiej sprawy opłata ta dotyczy

Na postanowienie o zatarciu skazania przysługuje zażalenie. Co oznacza, że gdy sąd nie przychyli się do wniosku, można się odwołać. Należy tutaj nadmienić iż odwołać może się również prokurator gdy sąd uwzględni wniosek o zatarcie.

Jeżeli orzeczono środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania. Zatarcie skazania nie może nastąpić również przed wykonaniem środka zabezpieczającego.

Jeżeli skazano dotyczyło kilku przestępstw, a nie można wnioskować o wyrok łączny dopuszczalne jest tylko jednoczesne zatarcie wszystkich skazań. Oznacza to, że zatarcie może nastąpić po upływie okresu potrzebnego do zatarcia skazania ostatniej z orzeczonych kar.

 

Przykład wniosku o zatarcie skazania

………………………………
(miejscowość i data)

……………………………
(imię i nazwisko)
……………………………
(adres)
……………………………
(PESEL)
……………………………
(seria i nr dowodu)

Sąd Rejonowy/Okręgowy

Wydział …… Karny w …………………………
sygn. akt …………./………….

WNIOSEK O ZATARCIE SKAZANIA

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zatarcie skazania z wyroku Sądu …………………… z dnia ………………………

UZASADNIENIE

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 19 kwietnia 2010 r. orzeczono wobec mnie karę ograniczenia wolności. Karę wykonano w dniu 8 czerwca 2010 r.  Od dnia wykonania kary minęły już ponad trzy lata.

Od wykonania kary, aż do chwili obecnej nie naruszyłem porządku prawnego, nie toczy się również wobec mnie żadne postępowanie karne czy karnoskarbowe.
Wniosek o wydanie zarządzenia w przedmiocie zatarcia skazania jest zatem uzasadniony, dlatego wnoszę jak na wstępie.

Opłatę sądową od wniosku o zatarcie skazania, w wysokości 45 zł, uiszczono poprzez naklejenie znaków opłaty sądowej na niniejszym .

(data i podpis wnioskodawcy)

Załączniki: – potwierdzenie opłaty 45 zł od wniosku.


Zostaw komentarz

Więcej w krk, oświadczenie o niekaralności, rejestr karny, rejestr skazanych
Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu

Zamknij
?>

  • Fatal error: Call to undefined function backlinks_links() in /home/bowmi/public_html/rejestryonline.pl/wp-content/themes/enigma/footer.php on line 193