Pomoce

W celu wyeliminowania trwałego charakteru następstw skazania ustawodawca przewidział instytucje zatarcia skazania.

“Czytaj dalej”

Zastaw sądowy może być ustanowiony tylko w stosunku do rzeczy ruchomych i zbywalnych praw majątkowych.

“Czytaj dalej”

Programy które są przydatne przy pobieraniu i odczytywaniu dokumentów z rejestryonline.pl

“Czytaj dalej”

Zastaw skarbowy jest jedną z form zabezpieczenia wierzytelności podatkowych wobec urzędu skarbowego.

Zastaw jest skuteczny wobec każdorazowego właściciela przedmiotu zastawu i ma pierwszeństwo przed jego wierzycielami osobistymi. Stanowi on ograniczone prawo rzeczowe o charakterze bezwzględnym, tzn. że Skarb Państwa (jednostka samorządu terytorialnego) może zaspokoić się z przedmiotu zastawu bez względu na zmianę właściciela obciążonej rzeczy lub uprawnionego z tytułu istniejącego prawa i przed wierzycielami osobistymi zastawcy.

“Czytaj dalej”


Sądy Rejonowe prowadzące Rejestr Zastawów Sądowych

Obszary oraz właściwości sądów zostały ustalone na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów gospodarczych i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w § 4 punkt. a,b,c. a także rozporządzenia Dz.U. 07.163.1161 z dnia 28 sierpnia 2007 r.

“Czytaj dalej”

Formularze niezbędne do dokonania wpisu w Rejestrze Zastawów

opis plik .pdf plik .rtf
RZ-1 Wniosek o wpis zastawu rejestrowego   plik .pdf   plik .rtf
RZ-1A Załącznik do wniosku o wpis zastawu rejestrowego   plik .pdf   plik .rtf
RZ-2 Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zastawów   plik .pdf   plik .rtf
RZ-2A Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów   plik .pdf   plik .rtf
RZ-3  Wniosek o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów   plik .pdf   plik .rtf
RZ-D  Uzupełnienie wniosku danymi o podmiotach ujawnianych w rejestrze zastawów   plik .pdf   plik .rtf
RZ-W Uzupełnienie wniosku danymi o wnioskodawcy   plik .pdf   plik .rtf
RZ-Z Uzupełnienie wniosku o zmianę wpisu w rubrykach 2, 3, 4 rejestru zastawów   plik .pdf   plik .rtf

 

Informacja Rejestru Zastawów dostępna poprzez serwis rejestryonline.pl rejestryonline.pl


Wykaz punktów informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego

Punkty w których uzyskasz tzw. “zaświadczenie o niekaralności”

“Czytaj dalej”

Zastaw jako ograniczone prawo rzeczowe jest skuteczny wobec osób trzecich,

pozwalając zastawnikowi na zaspokojenie się z przedmiotu bez względu na to, czyją stał się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi zastawcy, z wyjątkami wynikającymi z przepisów szczególnych.

“Czytaj dalej”

Zastaw jest rzeczowym prawem ograniczonym, którego celem jest zabezpieczenie wierzytelności na rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach majątkowych.

Istotą zastawu jest uprawnienie wierzyciela do zaspokojenia się z rzeczy obciążonej bez względu na to czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy.

“Czytaj dalej”


Wpisz czego szukasz

?>

  • Fatal error: Call to undefined function backlinks_links() in /home/bowmi/public_html/rejestryonline.pl/wp-content/themes/enigma/footer.php on line 193