×
>Zamówienie<
;
×
>>Zamówienie<<
;
×
>>>Zamówienie<<<

Regulamin

Regulamin serwisu rejestryonline.pl

Dokładamy wszelkich starań aby przedstawione w regulaminie informacje były jasne i zrozumiałe tj. niebudzące wątpliwości – tak by przeciętny użytkownik serwisu bez fachowej wiedzy mógł je odczytać i zrozumieć.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.rejestryonline.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).

 1. DEFINICJE

Krajowy Rejestr Karny – instytucja zajmująca się prowadzeniem i stałą aktualizacją bazy danych, osób i podmiotów zbiorowych, które dopuściły się wykroczenia i zostały ukarane na drodze postępowania karnego.
KRK – patrz Krajowy Rejestr Karny

Rejestr Zastawów – baza danych której celem jest zabezpieczenie wierzytelności na rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach majątkowych.

Apostle – pieczęć (klauzula) apostille na polskich dokumentach urzędowych w celu posługiwania się nimi w państwach, które podpisały konwencje haską z 1961.

Legalizacja – pieczęć (klauzula), uzyskanie legalizacji polskich dokumentów urzędowych w celu posługiwania się nimi w Państwach, które nie są stroną konwencji haskiej.

Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Zleceniodawca – Klient – Użytkownik – Podmiot lub osoba występująca w imieniu podmiotu składająca zamówienie na usługi świadczone poprzez serwis rejestryonline.pl

Strona Internetowa Serwisu – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie www.rejestryonline.pl.

Cennik usług, Cennik – lista zawierająca ceny Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. Cennik usług może zawierać okazjonalne ceny promocyjne oraz listę cen za Usługi dodatkowe. W Cenniku usług uwzględnione są ceny w kwocie netto oraz brutto.

Usługodawca – Operator – Zleceniobiorca – oznacza Mierzwa Irena MIERZWA GROUP z siedzibą w 41-200 Sosnowiec, Lipowa 32 NIP 6441681191, REGON: 276085790 wpisaną do Ewidencji Działalności gospodarczej pod numerem 52250 (Obecnie CEIDG), będący jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.

rejestryonline.pl – Marka usługi oraz skrócona nazwa serwisu internetowego www.rejestryonline.pl

Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

CEiDG – oznacza Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Baza dancyh prowadzona przez MPiT której celem jest udostępnianie informacji o osobach fizycznych prowadzących działaność gospodarczą.


Z uwagi na obecną sytuacje w Polsce, spowodowaną koronawirusem, a raczej walką z nim, której konsekwencją jest sukcesywne zamykanie urzędów oraz sądów, czas realizacji zleceń może ulec znaczącej zmianie.

W środę 11.03.2020 na szczeblu rządowym, zapadła decyzja o zamknięciu szkół i placówek oświatowych, kin, teatrów, muzeów oraz innych ośrodków kultury w całej Polsce. Wcześniej odwołano wszystkie imprezy masowe, a premier Mateusz Morawiecki zaapelował do firm o wprowadzenie możliwości pracy zdalnej.

Obecnie większość urządów oraz sądów funkcjonuje jednak ze znacznymi obostrzeniami. Niektóre natomiast są zamknięte i nie obsługują petentów.
Z uwagi na to iż Nasz serwis www, w głównej mierze opiera się na pracach sądów i urzędów, realizacja złożonych zleceń ulega wydłużeniu. Cały czas przyjmujemy zlecenia i są one realizowane, jednak nie w regulaminowym czasie. Czas ten nie zależy od Nas, a od danej instytucji oraz efektów walki z koronawirusem.


Od dnia 01-06-2020 praca niektórych sądów została wznowiona. Niektóre z sądów czy instytucji funkcjonują lecz ze znacznymi obostrzeniami, które mogą wydłużac pozyskanie dokumentów lub informacji. W chwili obecnej możemy w przybliżeniu stwierdzić iż czas realizacji na dokumenty winien wyglądać następująco:

Sprawdź czas realizacji


 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej serwisu, a także do wzorców formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z regulaminem.
 2. Serwis internetowy jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej serwisu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej serwisu treści reklamowych dotyczących towarów i usług osób trzecich w formach stosowanych w sieci Internet.
 1. KORZYSTANIE Z SERWISU INTERNETOWEGO
 1. Zlecenia realizacji dokumentów / informacji, dokonać może każda osoba fizyczna lub prawna, na ogólnych zasadach uzyskiwania dokumentów z rejestrów państwowych.
 2. Korzystanie z Serwisu Internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronie internetowej serwisu.
 3. Korzystanie z serwisu internetowego odbywa się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w regulaminie.
 4. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z serwisu internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 5. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad funkcjonowaniem serwisu, zapewniając poprawność jego działania. Jednak nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.
 6. Usługodawca podejmuje niezwłocznie niezbędne i dostępne środki w celu usunięcia przyczyn powstałych ewentualnych awarii.
 7. Informacje o awariach, modernizacjach, przerwach w świadczeniach usług publikowane są na stronach serwisu rejestryonline.pl.
 8. Użytkownik korzystając z serwisu internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania serwisu internetowego.
 9. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika serwisu internetowego, strony serwisu internetowego lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszając dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 10. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie dopuszczalne jest wykorzystywanie zasobów i funkcji serwisu internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy.
 11. Dostęp do usług serwisu rejestryonline.pl mają wszyscy Użytkownicy sieci Internet zdolni do zawierania umów o charakterze cywilnoprawnym.
 1. NIEZBĘDNE INFORMACJE IT
 1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze stron serwisu internetowego to: przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.
 2. Do skorzystania przez Użytkownika z pełnej funkcjonalności Serwisu rejestryonline.pl niezbędne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript i Cookies.
 3. W celu korzystania z usług w serwisie internetowym, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail.
 4. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystając z sieci Internet.
 5. Niezbędne programy do właściwej obsługi serwisu oraz udostępnianych dokumentów:
  1. przeglądarka internetowa
  2. program od odczytu dokumentów PDF
  3. program do odczytu podpisu elektronicznego – opcja
  4. dostęp do poczty e-mail
 6. Sprzęt
  1. Komputer
  2. Telefon
  3. Tablet
 1. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 1. Z chwilą skorzystania przez Użytkownika z usługi po wypełnieniu przez Użytkownika formularza zamówienia Usługodawca udziela Zleceniodawcy nieprzenoszalnego prawa do użytkowania utworu przekazanego Zleceniodawcy za pośrednictwem serwisu rejestryonline.pl na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Licencja udzielona jest na czas nieokreślony.
 3. Przenoszenie przez Zleceniodawcę praw do korzystania z utworów na osoby trzecie jest zabronione.
 4. Klient w szczególności nie ma prawa do:
  1. Publikowania całości, części lub elementów serwisu rejestryonline.pl, oraz udostępniania serwisu rejestryonline.pl z serwerów ftp, http, na stronach WWW oraz za pomocą innych urządzeń służących do udostępniania informacji lub danych,
  2. Wprowadzania do obrotu całości, części lub elementów serwisu rejestryonline.pl,
  3. Użytkownik nie ma prawa do dokonywania jakiejkolwiek translacji języka oprogramowania serwisu rejestryonline.pl w celu odkrycia jego kodu źródłowego, jego odtwarzania, dekompilacji lub dezasemblacji.
  4. Klient bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniobiorcy nie jest uprawniony do zwielokrotniania lub rozpowszechniania przedmiotu praw własności intelektualnej, w tym przedmiotów praw autorskich lub praw własności przemysłowej, o których mowa powyżej, w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.
  5. Rozsyłania i/lub umieszczania w serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam);
  6. Użytkownik nie może korzysta ć z Usług: – w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem Usług, – w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, – w sposób godzący w integralność serwisu lub systemu informatycznego rejestryonline.pl, – wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu oraz obowiązującego porządku Prawnego.
 1. ZOBOWIĄZANIA STRON
 1. Użytkownik / Zleceniodawca / Klient zobowiązany jest do:
  1. Korzystania z Usługi, w tym z informacji zawartych w rejestryonline.pl wyłącznie we własnym imieniu i na własne potrzeby.
  2. Nie powielania, modyfikowania, kopiowania lub wprowadzania jakichkolwiek poprawek lub zmian do programu wykonawczego lub definicji oprogramowania serwisu rejestryonline.pl,
  3. Nie ingerowania w zapis informatyczny oprogramowania rejestryonline.pl,
  4. Nie usuwania, obchodzenia lub zmiany ograniczeń technicznych w oprogramowania serwisu rejestryonline.pl,
  5. Nie używania serwisu rejestryonline.pl do świadczenia usług hostingowych.
  6. Nie korzystania z Serwisu rejestryonline.pl w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie szkodliwego oprogramowania, skryptów lub urządzeń technicznych.
 2. Usługodawca zobowiązany jest do:
  1. Wykonania Usług z należytą starannością, dokładnością, kompletnością i rzetelnością, na zasadach określonych Regulaminem, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5,
  2. Zachowania poufności danych osobowych powierzonych przez Zleceniodawcę do przetwarzania z zastrzeżeniem sytuacji określonych przepisami prawa,
  3. Zapewnienia dostępu do treści powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
  4. Zapewnienia dostępu do aktualnych informacji o zakresie i sposobie świadczenia Usługi oraz treści Regulaminu.
 3. Usługodawca zastrzega, iż źródła pochodzenia dostarczonych informacji w serwisie rejestryonline.pl, jak również kryteria ich doboru, sposoby gromadzenia i przechowywania stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą zostać udostępnione Klientowi.
 4. Usługodawca może odmówić lub pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z serwisu (blokując lub usuwając jego konto), jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów serwisu lub Usług oferowanych w ramach serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w sytuacji naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu.
 1. USŁUGI
 1. Zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – zapytanie o niekaralność o osobie.
 2. Zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – zapytanie o niekaralność o podmiocie zbiorowym.
 3. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego o obcokrajowcu | cudzoziemcu
  Request for information about a person from the National Criminal Register of foreigner
  .
 4. Zaświadczenia z Rejestru Zastawów Sądowych. DW1, DW2, DW3, DW4
 5. Wniosek o sprawdzenie ruchomości / praw majątkowych w Centralnym Rejestrze Zastawów Skarbowych
 6. Dokumenty i informacje z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
 7. Raport wiarygodności płatniczej z BIG InfoMonitor
 8. Raport płatniczy z BIG Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej KBIG
 9. Raport płatniczy z BIG Krajowy Rejestr Długów KRD
 10. Raport płatniczy z BIG Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych KIDT
 11. Raport płatniczy z BIG ERIF
 12. Raport płatniczy z BIG BISNODE
 13. Duplikat decyzji o nadaniu numeru REGON
 14. Potwierdzenie nadania numeru NIP – NIP-5/W
 15. Organizacje Pożytku Publicznego
 16. Krajowy Rejestr Sądowy
 17. Apostille dokumentów
 18. Legalizacja dokumentów
 19. Tłumaczenia dokumentów urzędowych
 20. Poświadczony dokumnet z CEiDG
 21. Notarialne potwierdzenie za zgodnośćz oryginałem OnLine
 1. ZAMAWIANIE USŁUG
 1. Usługodawca udostępnia na swoim serwisie internetowym usługi wolne od wad.
 2. Pozyskane informacje pochodzą ze źródeł Państwowych / urzędowych i Usługodawca nie ma wpływu na treści w nich zamieszczone.
 3. Zamówienie usługi odbywa się poprzez wypełnienie przez Zleceniodawcę odpowiedniego formularza zamówienia w serwisie rejestryonline.pl.
 4. Aby usługa została wykonana prawidłowo Zleceniodawca winien wypełnić wszystkie pola w formularzu zamówienia. Brak wymaganych danych może mieć wpływ na prawidłową realizację zlecenia a następnie na uzyskanie odpowiedniego dokumentu / informacji. W takim przypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności – patrz wyłączenie odpowiedzialności.
 1. REALIZACJA
 1. Zlecenie za zrealizowane uważa się w chwili wysłania przez Usługodawcę danego dokumentu / informacji, pod wskazany adres (również e-mail), jaki podał Użytkownik w zamówieniu.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie wszystkich wymaganych pól w formularzu zamówienia a następnie jego opłacenie.
 3. Klient wypełniając formularz zamówienia i przesyłając go do Usługodawcy składa ofertę kupna usługi.
 4. Zlecenie uznaje się za złożone w momencie wypełnienia formularza zamówienia oraz kliknięcia przez Użytkownika przycisku „Dalej – zamów i opłać”.
 1. Krajowy Rejestr Karny
 1. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie wszystkich wymaganych pól w formularzu zamówienia oraz przesłanie pełnomocnictwa dostępnego na ostatniej stronie zamówienia i/lub linku pełnomocnictwo dla osób fizycznych oraz podmiotów zbiorowych
 2. Pełnomocnictwo oraz podpis w nim zawarty musi być czytelny i w kolorze a oryginał pełnomocnictwa należy przesłać pocztą tradycyjną na adres rejestryonline.pl skrytka listomat, 41-200 Sosnowiec 1, (41-200 Sosnowiec, Lipowa 32 – tylko dla przesyłek kurierem).
 3. Pełnomocnictwo do zapytania o osobie fizycznej musi posiadać tylko i wyłącznie czytelny podpis osoby której dotyczy zapytanie.
 4. Pełnomocnictwo do zapytania o podmiocie zbiorowym musi posiadać czytelny podpis osoby lub osób, które figurują w KRS do reprezentacji podmiotu oraz pieczątkę tego podmiotu.
 5. Można również zamówić kuriera z rejestryonline.pl aby pobrał pełnomocnictwo. W tym celu należy skorzystać z linku zamów kuriera lub zaznaczyć opcję „zamawiam kuriera” w formularzu zamówienia.
 1. Tłumaczenie dokumentów
 1. Podana kwota w formularzu zamówienia, jest kwotą przedpłaty. Ostateczna wartość usługi uzależniona jest od ilości stron i znaków przekazanych do tłumaczenia. Po dokonaniu tłumaczenia albo analizie dokumentu, przesłane zostanie stosowne rozliczenie/F VAT.
  Kalkulacja wygląda następująco: 1 str tłumaczenia 1100 znaków to 72 zł netto. Końcowa cena, jaka zostanie podana po przetłumaczeniu dokumentów będzie wynikiem działania: [(liczba stron * 50zł)*23vat]* ilość sztuk. Niniejsze wyliczenie dotyczy tłumaczenia na j. angielski i j. niemiecki. Pozostałe języki podlegają kalkulacji uzgadnianej każdorazowo.
 1. CZAS TRWANIA UMOWY
 1. Umowa zawierana jest od momentu opłacenia złożonego zamówienia i obowiązuje do momentu jego zrealizowania przez Usługodawcę.
 1. CZAS REALIZACJI
 2. Sprawdź czas realizacji

  1. Czas realizacji i dostawy zamówień nie obejmuje sobót, niedziel oraz świąt.
  1. Krajowy Rejestr Sądowy, Rejestr Zastawów Sądowych
 1. Czas realizacji i dostawy zamówień nie obejmuje sobót, niedziel oraz świąt.
 2. Zlecenia opłacone (informacja od operatora płatności dotpay.pl) w dniu roboczym przed godziną 12:00 mogą być realizowane tego samego dnia. Zlecenia opłacone w dniu roboczym po godzinie 12:00 realizowane są następnego dnia roboczego.
 3. Zlecenia realizowane są do 24 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia płatności i/lub zaksięgowania wpłat, w szczególnych wypadkach nie więcej niż 48 godzin.
 4. Zlecenia z opcją wysyłki dokument z podpisem elektronicznym, realizowane są do 48 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia płatności i/lub zaksięgowania wpłat, w szczególnych wypadkach nie więcej niż 72 godzin.
 5. Poprzez zrealizowanie zlecenia należy rozumieć wysłanie zamówionego dokumentu / informacji do Zleceniodawcy poprzez wybrany rodzaj wysyłki.
 6. Zlecenia złożone w dzień poprzedzający dzień wolny od pracy lub złożone w dzień wolny od pracy realizowane są w następny dzień pracujący.
 7. W przypadku wydłużonego czasu realizacji Zlecenia, informacja taka widoczna będzie na stronach serwisu rejestryonline.pl i/lub oraz na profilu w portalach społecznościowych.
 8. Aktualny czas realizacji publikujemy tutaj
   1. Krajowy Rejestr Karny
  1. Zlecenia na pozyskanie dokumentu z KRK realizowane są do 48 godzin (dni robocze) od momentu otrzymania potwierdzenia płatności oraz prawidłowego pełnomocnictwa w szczególnych wypadkach nie więcej niż 72 godziny. Termin ten w głównej mierze uzależniony jest od Ministerstwa Sprawiedliwości które na wydanie odpowiedzi na zapytanie z KRK ma 7 dni.
   Podając termin 48h bazujemy na aktualnym trendzie i obecnym doświadczeniu w pozyskiwaniu dokumentów z KRK.
  2. Wstrzymanie wniosku przez Sąd powoduje wydłużenie czasu realizacji zlecenia do momentu otrzymania odpowiedzi z Ministerstwa Sprawiedliwości. Powyższe ma miejsce zazwyczaj w przypadku figurowania osób/podmiotów w KRK lub w celu wyjaśnienia nieścisłości/błędów w systemie MS. W takim przypadku Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za wydłużony czas realizacji zlecenia. Patrz wyłączenie odpowiedzialności.
  3. Zlecenia na pozyskanie dokumentu z KRK dla obcokrajowców z terenu UE realizowane są w terminie 7 – 25 dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia płatności oraz prawidłowo przesłanego pełnomocnictwa. Termin ten uzależniony jest od uzyskania informacji z Państw członkowskich UE i może ulec zmianie (+/-).
  4. Aktualny czas realizacji publikujemy tutaj
   1. Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych
  1. Realizacja zleceń nie powinna być dłuższa niż 14 dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia płatności. Ustawowy czas w jakim urząd ma czas na odpowiedź wynosi 31 dni, jednak standardowy czas w jakim Usługodawca zazwyczaj uzyskuje informację, wynosi poniżej 14 dni. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas realizacji zlecenia spowodowany działaniami urzędu.
  2. Podany czas realizacji 14 dni dotyczy przesłania informacji w wersji elektronicznej poprzez e-mail. Czas realizacji wysyłki papierowej poprzez operatora pocztowego lub kuriera wynosi w przybliżeniu + 7 dni od wysłania informacji o zrealizowaniu zamówienia na e-mail (nie powinien być dłuższy niż 21dni robocze).
  3. Aktualny czas realizacji publikujemy tutaj
   1. Apostille i Legalizacja
  1. Zlecenia realizowane są do 21 dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia płatności i od momentu w którym Usługodawca otrzyma dokument do apostille lub legalizacji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas realizacji zlecenia spowodowany działaniami urzędu.
  2. Jeżeli Usługodawca otrzymał zlecenie na pozyskanie dokumentu a następnie na nadanie mu apostille lub legalizacji, to wydanie zamówionego dokumentu odbywa się po uzyskaniu apostille lub legalizacji. Należy przez to rozumieć, iż czas realizacji pozyskania danego dokumenty wydłuża się o czas pozyskania stosownej klauzuli.
  3. Aktualny czas realizacji publikujemy tutaj
   1. NIP weryfikacja
  1. Zlecenia na duplikat decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP realizowane są do 10 dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia płatności.
  2. Zlecenia na zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP realizowane są do 10 dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia płatności.
  3. Aktualny czas realizacji publikujemy tutaj
   1. ReGON
  1. Zlecenia na pozyskanie dokumentu ReGON realizowane są do 48 godzin (dni robocze) od momentu otrzymania potwierdzenia płatności oraz prawidłowego pełnomocnictwa.
  2. Aktualny czas realizacji publikujemy tutaj
   1. Czas realizacji tłumaczenia
  1. Standardowo tłumaczenie wykonywane jest w terminie do 4 dni roboczych przy założeniu, iż dokument posiada do 10 stron.
   1. Czas realizacji poświadczonych dokumentów z CEIDG
  1. Czas oczekiwania na poświadczony dokument z CEiDG, wydawany przez MPiT, nie powinnien być dłuższy niż 10 dni roboczych.
  2. Aktualny czas realizacji publikujemy tutaj
   1. Czas realizacji notarialnego poświadczenia dokumentów
  1. Zlecenia na pozyskanie notarialne poświadczenie otrzymanego dokumentu, realizowane są do 3 dni roboczych, liczonych od momentu otrzymania oryginalnych dokumentów, na podstawie których ma zostać sporządzona poświadczona kopia oraz otrzymania potwierdzenia płatności. W szczególnych wypadkach nie więcej niż 5 dni roboczych.
  2. Notarialnego poświadczenia dokumentów dokonuje aktualnie współpracująca z Usługodawcą Kancelaria Notarialna.
  1. WYSYŁKA
  1. Jeżeli w zamówieniu zostanie wybrana opcja wysyłki kurierem lub pocztą, a pola dane do wysyłki nie zostaną wypełnione wówczas dokumenty zostaną wysłane na adres, wpisany w polu Zleceniodawca.
  2. Jeżeli Zleceniodawca nie wskaże formy wysyłki w formularzu zlecenia oraz nie wskaże formy kontaktu, dokumenty wysyłane są listem zwykłym.
  3. W chwili odbioru przesyłki kupujący powinien sprawdzić stan i zawartość przesyłki w obecności listonosza lub kuriera.
  4. Podanie numeru telefonu w polu Zleceniodawcy jest jednoznaczne ze zgodą na przekazanie tego numeru Kurierowi. Pod podany numer Kurier kontaktuje się z Zleceniodawcą.
  5. W przypadku wybrania opcji wysyłki pocztą e-mail (Skan oryginału), na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail, wysyłany jest link, z którego można pobrać zamówione dokumenty. Dokumenty dostępne są w postaci pliku PDF przez okres 14 dni. Jeżeli nie zostaną pobrane w tym terminie, można wysłać do Nas email z prośbą o ponowne ich udostępnienie. Po okresie 30 dni zostają trwale usunięte i nie możliwe jest ich ponowne udostępnienie
  6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy leżące po stronie Zleceniodawcy w skutek, których Zleceniodawca nie będzie mógł odebrać zamówionych dokumentów.
  7. Do błędów należą między innymi:
   1. Błędne ustawienie konta pocztowego,
   2. Brak możliwości odbierania/wyświetlania załączników,
   3. Różnego rodzaju ustawienia na serwerze Zleceniodawcy – operatora Zleceniodawcy,
   4. Inne, nie leżące po stronie Usługodawcy.
  8. W przypadku wybrania opcji wysyłki pocztą e-mail lub pocztą e-mail dokument elektroniczny, na wskazany w formularzu adres email wysyłany jest link, z którego można pobrać zamówione dokumenty. Plik jest dostępny w postaci pliku PDF oraz pliku xades przez okres 14 dni. Jeżeli nie zostaną pobrane w tym terminie, można wysłać do Nas email z prośbą o ponowne ich udostępnienie. Po okresie 30 dni zostają trwale usunięte i nie możliwe jest ich ponowne udostępnienie.
  9. Skan dokumentu – jest to dokument zeskanowany z rozdzielczością 600 dpi.

   Jeżeli wybrano również wysyłkę listem, dokument może być skanowany z rozdzielczością 300 dpi
  10. Dokument elektroniczny – jest to dokument przesłany drogą elektroniczną z Ministerstwa Sprawiedliwości opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokument zawiera dokładnie te same informacje co jego drukowany odpowiednik z wyjątkiem pieczątki oraz podpisu.
  11. Podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą certyfikatu kwalifikowanego oraz złożony za pomocą bezpiecznego urządzenia do składania podpisu elektronicznego, jest równoważny podpisowi własnoręcznemu. Wymagania ustawy i przepisów wykonawczych dotyczą m.in. poziomu zabezpieczeń sprzętu, niepowtarzalności pewnych danych i metod obsługi klientów. Dokumentem takim należy posługiwać się w formie elektronicznej (podpis elektroniczny). Możemy go też wydrukować – jednak na wydruku brak będzie informacji o podpisie.
  12. Program do odczytu podpisu elektronicznego znajdziesz tutaj
  13. Przy zamówieniu dokumentów w wersji elektronicznej – skan oryginału, oryginały papierowe przechowywane są przez okres 30 dni a następnie są niszczone.
   Klient ma możliwość prosić o dosłanie oryginału zamówionego dokumentu w terminie 29 dni po zrealizowaniu zamówienia, po uiszczeniu dopłaty do wysyłki: list 14.76, kurier 36.9 brutto.
  1. OBSZAR DZIAŁANIA I DOSTAWY
   Usługi rejestryonline.pl skierowane są głównie do użytkowników przebywających na terenie RP i posługujących się językiem polskim. Użytkownicy z innych krajów niż RP również mogą korzystać z usług rejestryonline.pl jednak koszty dostawy / przesyłek dokumentów i informacji mogą ulec zmianie.
  1. DANE OSOBOWE
  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji Usług.
  2. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu zamówienia, oświadcza, że są one zgodne z prawdą oraz wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych
  3. Pełna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.
  1. PLIKI COOKIE
  1. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze stron internetowych serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.
  2. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie stron internetowych serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Użytkowników.
  3. Usługodawca stosuje mechanizm plików cookies w celu:
   1. Zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Użytkowników;
   2. Weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
   3. Zbierania danych statystycznych.
  4. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Serwisu
  5. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
  1. WYŁACZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  1. Błędne wypełnienia formularza zlecenia (złe dane podmiotu) powoduje brak możliwości uzyskania w sądzie / urzędzie stosownego dokumentu / informacji. W takim przypadku usługę traktuje się jako zrealizowaną a koszty poniesione przez Zleceniodawcę nie zostają zwracane. Usługodawca nie sprawdza poprawności wpisanych danych do formularzy zamówień, nie waliduje danych przyjmując, iż Zleceniodawca wpisuje właściwe dane w odpowiednie pola formularza zamówienia.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. Błędy w dokumentach wydanych Usługodawcy przez urzędy i instytucje państwowe. Dokumenty te traktuje się jako wiarygodne w 100%.
   2. Uszkodzenie albo zagubienie albo nieterminowe dostarczenie przesyłki przez operatora pocztowego lub Kuriera zgodnie z art. 548 § 2 K.C. z wyłączeniem Konsumentów 548 § 3 K.C.
    Usługodawca gwarantując dostarczenie danego dokumentu w danym terminie opiera się wyłącznie na zasadach dostarczania przesyłek, jakie gwarantuje operator pocztowy oraz Kurier.
   3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki nieodebrane przez Klienta lub niedostarczone przez Przewoźnika. W przypadku Poczty Polskiej przesyłki nieodebrane przez Klienta nie są odbierane przez Usługodawcę. Poczta Polska przekazuje takie przesyłki do Urząd Pocztowy – Oddział Niedoręczonych Przesyłek Pocztowych – Koluszki, Koluszki, Kolejowa 4, Telefon: 44 714 16 71
   4. Opóźnienie w realizacji zamówienia spowodowane przez instytucję wydającą dokumenty.
   5. Opóźnienie w realizacji zamówienia spowodowane powstałymi obostrzeniami związanymi z COVID-19 lub innymi, ustanownionymi orzez organy władzy publicznej w Polsce.
   6. Inne błędy i nieprawidłowości niezawinione bezpośrednio przez Zleceniobiorcę.
   7. Ze względu na technikę zbierania danych informacje zawarte w serwisie rejestryonline.pl mogą nie być ścisłe, prawdziwe i kompletne i Usługodawca nie będzie z tego tytułu ponosić odpowiedzialności.
   8. Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe z przyczyn od niego niezależnych, w tym powstałych w wyniku nieprawidłowego korzystania z serwisu rejestryonline.pl przez Zleceniodawcę / Użytkownika.
   9. W granicach dopuszczalnych prawem Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody Użytkownika / Zleceniodawcy / Klienta, włączając w to straty z tytułu utraconych zysków lub inne przypadkowe, pochodne lub pośrednie szkody wynikające z użytkowania serwisu internetowego, w tym korzystania z informacji dostarczanych za pośrednictwem serwisu, oraz za nieterminowe otrzymanie dokumentów / informacji.
   10. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Klienta ograniczona jest do wysokości sumy pieniężnej, którą Zleceniodawca / Użytkownik faktycznie uiścił z tytułu korzystania ze świadczonych Usług.
   11. Usługodawca w swoich działaniach, w głównej mierze opiera się na funkcjonowaniu instytucji rządowych. Dlatego też jakakolwiek: awaria, wolne, strajk – pracowników ministerstwa lub decyzja sędziego, kierownika jednosci, ministerstwa, może wpłynąć na terminowe wykonywanie usług przez Usługodawcę.
   12. Okres wzmożonych wyjazdów urlopowych pracowników sądowych i urzędów może być przyczyną opóźnień w realizacji dokumentów.
  1. PŁATNOŚCI
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do realizacji tylko opłaconych zamówień, wobec których otrzymano potwierdzenie wpłaty od operatora płatności dotpay.pl, faksem/e-mailem, zaksięgowane wpłatę na koncie Usługodawcy.
  2. Wysokość opłat za korzystanie z Usług jest każdorazowo przekazywana Zleceniobiorcy przed skorzystaniem z usługi i odpowiada wartości wskazanej Zleceniobiorcy w formularzu zamówienia.
  3. Końcowa cena jest składową opłat ustawowych, sądowych, urzędowych, usługi rejestryonline.pl, kosztów wysyłki oraz podatku VAT który na dzień sporządzania regulaminu wynosi 23%.
  4. W przypadku wybrania opcji płatności przelew lub przekaz pocztowy, potwierdzenie wpłaty prosimy przesłać na fax (022) 2923719 lub wysłać za pomocą strony /platnosci/potwierdzenie_wplaty.php aby przyśpieszyć czas realizacji zlecenia.
  5. Podane w formularzu zamówienia ceny usług wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  6. W przypadku zamówienia nieopłaconego w terminie do 3 (trzech) dni od daty złożenia zamówienia, Usługodawca ma prawo (może) skontaktować się z Zleceniodawcą na podany w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej (e-mail) lub podany numer telefonu celem sprawdzenia aktualności zamówienia.
  7. Składając zamówienie Zleceniodawca zobowiązuje się dokonać płatności za pomocą płatności OnLine poprzez serwis dotpay.pl lub poprzez wpłatę na konto Usługodawcy.
  8. Usługodawca nie prowadzi usługi za pobraniem.
  9. Za usługę pobierane jest wynagrodzenie w wysokości określonej przez aktualny cennik. Aktualny cennik jest umieszczony na stronie internetowej www.rejestryonline.pl
  10. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.pl
  11. Część usług dostępnych jest poprzez Infolinię o podwyższonej płatności. Każdorazowo dzwoniący informowany jest o kosztach połączenia poprzez Infolinię:
   1. Poprzez informację tekstową zamieszczoną przy numerze Infolini
   2. Poprzez komunikat głosowy przekazywany przez operatora usługi linii telefonicznej.
   3. Operatorem linii telefonicznej jest podmiot zewnętrzny – Sedecrem Sp. z o. o.
  1. OBSŁUGIWANE RODZAJE PŁATNOŚCI
  2. Rodzaje płatności w serwisie rejestryonline.pl

  1. Płatność sms
   1. W takim przypadku niezbędne jest wysłanie z telefonu komórkowego wiadomości o treści i numerze jaki został podany na stronie www usługi. W odpowiedzi zwrotnej wysyłany jest unikatowy, jednorazowy kod aktywacyjny, który należy wpisać w odpowiednie pola na stronie internetowej usługi.
   2. Warunkiem korzystania z Usług zamówionych za pomocą wiadomości SMS jest wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu, oraz regulaminu operatora płatności SMS
   3. Zamówienia i płatności SMS mogą być dokonywane wyłącznie z polskich numerów telefonów
  2. Płatność elektroniczna poprzez centrum rozliczeniowe dotpay.pl
   1. Lista aktualnie obsługiwanych płatności poprzez serwis dotpay.pl podawana jest zawsze w formularzu zamówienia.
  3. Wpłata bezpośrednia na konto Usługodawcy
  1. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ FINANSOWYCH
  1. Strony ustalają, iż w przypadku trudności w wyegzekwowaniu kwot / roszczeń od Zleceniodawcy, Usługodawca przekaże sprawę do: Biuro Obsługi Wierzytelności MIERZWA INKASO, 41-200 Sosnowiec, ul. Lipowa 32, www.mierzwainkaso.pl
  2. Od zamówienia nieopłaconego w terminie, Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić Operatorowi za każdy dzień opóźnienia odsetki od zadłużenia przeterminowanego wg rocznej stopy oprocentowania równej czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP/dwukrotności stopy odsetek ustawowych. Aktualna stopa tych odsetek wynosi link do NBP
  3. W przypadku niespłacenia przez Zleceniodawcę należności w terminie, Zleceniodawca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów obsługi nieterminowej spłaty, w szczególności:
   1. Koszty wezwań do zapłaty (50 zł),
   2. Koszty działań windykacyjnych (każda wizyta windykatora: 200 zł),
   3. Kosztów sądowych, procesowych, egzekucyjnych, pomocy prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, ustawą o kosztach sądowych, o komornikach sądowych i egzekucji, ustawowych opłat za czynności adwokackie i radców prawnych.
  4. Należności podlegają zaspokojeniu w następującej kolejności (o ile Usługodawca nie zadecyduje inaczej): koszty dochodzenia należności (wezwań do zapłaty, procesowe, egzekucyjne i inne), odsetki, prowizje, należność główna.
  1. F VAT
  1. F VAT wysyłana jest do Zleceniodawcy w wraz z zamówionym dokumentem.
  2. F VAT wystawiana jest na dane podane w polu – dane do F VAT.
  3. Usługodawca wystawia również Fakturę VAT/duplikat w przypadku otrzymania od Zleceniobiorcy dyspozycji dotyczącej wystawienia duplikatu VAT.
  4. F VAT wysyłana jest Zleceniodawcy na wskazany w zamówieniu adres zależny od wybranej opcji wysyłki.
   1. list polecony priorytet F VAT papierowa dołączona do dokumentów w przesyłce
   2. Kurier F VAT papierowa dołączona do dokumentów w przesyłce
   3. e-mail F VAT elektroniczna dołączona do pobieranych dokumentów z serwera
   4. e-mail i list F VAT papierowa dołączona do dokumentów w przesyłce
  5. F VAT wystawiana jest zgodnie z danymi podanymi w formularzu w zakładce "dane do F VAT". Wszelkie korekty związane z błędnym wypełnieniem formularza wysyłane są na koszt Zleceniodawcy.
  1. REKLAMACJE
  1. Zgłoszenie reklamacji składanej przez Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi, powinno zostać sporządzone w formie pisemnej oraz zawierać kod/numer zamówienia, dane Klienta: adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko osoby do kontaktu, firma, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację.
  2. Reklamacje można przesyłać za pomocą strony kontakt wybierając "Reklamacja" lub listownie przesyłając na adres rejestryonline.pl 41-200 Sosnowiec 1, skrytka listomat.
  3. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni roboczych.
  4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu reklamacji do 21 dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotyka przeszkody z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. O wydłużeniu takim Użytkownik zostanie poinformowany, z podaniem przyczyny wydłużenia oraz podaniem nowego terminu rozpatrzenia reklamacji.
  6. Reklamacje co do zawartości otrzymanych dokumentów / informacji urzędowych, należy składać do właściwych urzędów. Usługodawca jedynie pośredniczy w przekazywaniu tych dokumentów / informacji z urzędów do Zleceniodawcy i jako osobny / nieuprawniony podmiot nie może reprezentować Zleceniodawcy w tych instytucjach.
  1. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA / odstąpienie od umowy

  1. Zleceniodawca będący konsumentem składając Zamówienie wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dni od złożenia zlecenia w związku z czym, nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy.
  2. Zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi zawartej na odległość, jeżeli wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem terminu 14 dni na odstąpienie od umowy i został poinformowany o utracie prawa do odstąpienia przez Usługodawcę.
  3. Z uwagi na istotę usług świadczonych w serwisie www, Usługodawca informuje, że nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem prawo do odstąpienia od Umowy o usługi rejestryonline.pl jako umowy zawieranej na odległość, albowiem przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana (zawierająca indywidualne cechy oraz dane), w tym wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta (specyfikacja zamówienia), służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  4. Przykładowy wzór druku odstąpienia od umowy znajduje się jako załącznik do niniejszego regulaminu.
  1. ZWROT ŚRODKÓW

  1. W przypadku anulowania/rezygnacji ze zlecenia przez Zleceniodawcę, przed jego zrealizowaniem zwrot wpłaconych środków za zlecenie zostaje pomniejszony o poniesione koszty przez Zleceniobiorcę związane z realizacją zlecenia. W przypadku KRK wynoszą one wartość opłat urzędowych/sądowych + prowizja za płatności elektroniczne* (obecnie 47złoty netto 1 dokument + 2,2% kwoty transakcji)
   * jeżeli zlecenie opłacane było poprzez serwis dotpay.pl + koszty kuriera – jeżeli był zamówiony.
  2. W przypadku anulowania/rezygnacji z realizacji zlecenia przez Zleceniodawcę (z winy/nie dopatrzenia Zleceniodawcy) po zrealizowaniu zlecenia, zwrot wpłaconych środków za zlecenie nie może być uwzględniony, chyba że zamówienie zostało zrealizowane błędnie. W takim wypadku środki zostają zwrócone w 100%.
  3. W przypadku anulowania/rezygnacji z realizacji zlecenia przez Zleceniodawcę (z winy/nie dopatrzenia Usługodawcy) zwrot wpłaconych środków za zlecenie zostaje wykonany w pełnej wpłaconej kwocie 100%, pod warunkiem iż otrzymany dokument zostanie niezwłocznie zwrócony Usługodawcy, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpiono od umowy.
  4. Jeżeli wpłata środków nastąpiła poprzez serwis płatności elektronicznych dotpay.pl (lub inny tego typu) polecenie zwrotu środków zostanie przekazane dotpay.pl w przeciągu 7 dni roboczych od otrzymania dyspozycji zwrotu środków. W innym przypadku środki zostaną zwrócone na numer rachunku bankowego z którego otrzymano wpłatę w terminie do 7 dni.
  1. KONTAKT
  1. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez przygotowany w tym celu formularz kontaktowy oraz poprzez infolinie, która czynna jest w godzinach pracy Usługodawcy.
  2. Infolinia jest linią o podwyższonej płatności (numer Premium). Informacja o kosztach połączenia poprzez infolinię oraz czasie pracy Usługodawcy podana jest na stronie kontakt
  3. Infolinia o podwyższonej płatności przeznaczona jest dla:
   1. Podmiotów gospodarczych;
   2. Konsumentów, którzy kontaktują się w celach innych niż zawarcie umowy.
  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Usługodawca ma prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku:
   1. Zmiany przepisów prawa
   2. Wydania orzeczeń mogących mieć wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które mogą wpłynąć na sposób świadczenia Usługi,
   3. Zmiany warunków technicznych świadczenia Usług,
   4. Zmian organizacyjnych po stronie Usługodawcy,
  2. Jeżeli część Regulaminu utraci swą ważność, wówczas pozostała jej część będzie nadal obowiązywała między Stronami, chyba, że świadczenie Usług bez części które utraciły moc jest niemożliwe do wykonania.
  3. W przypadku kolizji postanowień niniejszego Regulaminu z prawami Konsumenta wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, prawa Konsumenta znajdują zastosowanie przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  4. Usługodawca oświadcza, iż nie przechowuje w bazie danych, informacji uzyskanych z urzędów i instytucji państwowych.
  5. Korzystanie z niniejszego serwisu, jest jednoznaczne z tym, iż Zleceniodawca zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego warunki.
  6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysyłania na podane przez Zleceniodawców / Klientów adresy poczty e-mail informacji dotyczących systemu rejestryonline.pl oraz informacji dotyczących podmiotów bezpośrednio powiązanych z działalnością Usługodawcy.
  7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie, cenniku i niniejszym Regulaminie w dowolnym momencie. Wszystkie zmiany w ofercie i Regulaminie zaczynają obowiązywać w momencie ich wprowadzenia.
  8. Użytkownik składając zamówienie wyraża bezwarunkową zgodę na treść niniejszego Regulaminu.
  9. ¯adna ze stron nie będzie uznana za niewywiązującą się z treści niniejszego regulaminu w przypadku, gdy nie będzie w stanie spełnić zobowiązania wynikającego z regulaminu z powodu działania siły wyższej, a w szczególności z powodu pożaru, trzęsienia ziemi, powodzi, epidemii, strajku powszechnego, zamieszek powszechnych, naturalnej katastrofy, embargo, wojny lub z powodu innych okoliczności pozostających poza kontrolą stron.
  10. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204).
  11. Regulamin niniejszy podlega prawu polskiemu i to prawo będzie stosowane w razie sporów wynikających lub pozostających w związku z postanowieniami regulaminu. Spory powstałe między Zleceniodawcą a Usługodawcą, a wynikające lub pozostające w związku z mocą, interpretacją lub stosowaniem Regulaminu lub niektórych jego postanowień będą rozstrzygane uprzednio przez strony w drodze negocjacji. W przypadku niemożności polubownego rozwiązania sporu strony poddają rozstrzygnięcie sporu wynikającego z realizacji niniejszego Regulaminu Sądowi Powszechnemu właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Usługodawcy.
  12. W przypadku konsumentów właściwość sądu ustalana jest zgodnie z ogólnymi zasadami prawa cywilnego

  Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Serwisu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Serwisu Internetowego

  Załącznik do regulaminu:
  Cennik
  Regulamin płatności internetowych dotapy.pl
  Regulamin udostępniania wzorów druków, pism i umów
  Regulamin rejestryonline.pl


  WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  Adresat: Mierzwa Irena MIERZWA GROUP, 41-200 Sosnowiec 1 skrytka listomat
  lub poprzez formularz na stronie kontakt

  o przykładowej treści:
  “Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczania Usługi rejestryonline.pl z datą zawarcia
  umowy: ……………………
  Numer/kod zamówienia: ……………………
  Nazwa firmy: ……………………
  Imię i nazwisko: ……………………
  E-mail podany podczas wypełniania formularza: ……………………

  Podpis
  (wymagany tylko w przypadku korespondencji pocztą).

  Polityka prywatności serwisu – zobacz tutaj
  Klauzula Informacyjna RODO Facebook – zobacz tutaj

  Jeżeli posiadasz jakiekolwiek pytania, sugestie czy wątpliwości odnośnie powyższego regulaminu skontaktuj się z Nami. Chętnie odpowiemy, wysłuchamy, wyjaśnimy. Kontakt z rejestryonline.pl lub pisz na adres zlecenia.realizacja(a)gmail.com


Wpisz czego szukasz

Pomoc | Konsultant | Kontakt

Potrzebujesz pomocy, masz pytania?

Biuro obsługi Klienta czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00

Informujemy, iż w trosce o jak najlepszą jakość usług, świadczonych przez rejestryonline.pl rozmowy telefoniczne mogą być rejestrowane.

Masz problem z dodzwonieniem się ?
wyślij email

Komunikat - koronawirus

Szanowni Państwo
Z uwagi na obecną sytuacje w Polsce, spowodowaną koronawirusem, a raczej walką z nim, której konsekwencją jest sukcesywne zamykanie urzędów oraz sądów, zlecenia przyjmowane są na bieżąco 24h/7, jednak czas ich realizacji uległ wydłużeniu.
Przeczytaj całość